Характеристики и съдържание

Основни характеристики

Дигитална Сериозна игра
чрез интернет

Уеб-базирано приложение, което прилага принципите на геймификацията в образованието и е лесно достъпно през Интернет чрез популярните браузъри.

Онлайн и офлайн
дейности

Проектиран като ефективна комбинация от онлайн и офлайн дейности в часовете, с възможност за игра в чисто онлайн (дистанционен) режим на обучение.

6 тематични
модула

Шест тематични модула обхващат най-важните знания и умения в областта на социалното предприемачество, разделени на теоретични части, въпроси и отворени задачи и много други.

Ръководства за учители

Наръчникът включва насоки за учителите как стъпка по стъпка да осъществят офлайн дейностите, както и ръководство за лесна работа с онлайн игровото приложение.

Видео наръчници

Най-важните части от наръчника за учители, заснети в лесни за разбиране видео уроци на всички поддържани езици, за да подпомогнат учителите при използването на InnoSchool.

Поддръжка

Националните центрове за поддръжка са готови да помогнат за внедряването на InnoSchool във Вашите учебни програми и в ежедневните учебни дейности.

Съдържание

Сериозната игра е разделена на 6 отделни модула. Всеки от модулите се състои от теоретична част, последвана от въпроси и отворени задачи. Това разделение е оптимално за поддържане на мотивацията на учениците и гладкото протичане на играта.

Модул 1

 • Общ преглед на социалното предприемачество
 • Дефиниране на благотворителност, доброволчество, иновации, предприемачество и др.
 • Разлика между социални предприемачи и предприемачи
 • Разбиране на социалните нужди (6 различни сценария)

Модул 2

 • Ключови области на социалното предприемачество
 • Списък на характеристиките на успешните социални предприемачи
 • Идентифициране на секторите и компаниите, в които работят социалните предприемачи
 • Споделяне на опит в дискусия в екип

Модул 3

 • Намиране на решения на социални нужди и предизвикателства в заобикалящата среда
 • SWOT анализ – илюстрация на силните и слабите страни по избраната тема
 • Прилагане на социално-предприемачески умения и критично мислене
 • Представяне на идеята за социално предприемачество
 • Даване и получаване на конструктивна обратна връзка

Модул 4

 • Основни въпроси за генериране на социална бизнес идея, въвеждане на Канава на бизнес модел и Канава на социален бизнес модел
 • Маркетингов микс – сегменти, канали, стойностно предложение
 • По-сложни задачи, свързани с маркетингова стратегия на социални предприятия
 • Начало на създаването на бизнес модел

Модул 5

 • Разбиране на целевите групи
 • Разработване на Канава на социален бизнес модел – ключови дейности, ключови ресурси, партньори и ключови заинтересовани страни
 • Определяне на финансови цели – разходи и приходи, привличане на инвестиции
 • Анализ на генерираната печалба

Модул 6 – само за ниво НАПРЕДНАЛИ

 • Разработване на социален бизнес план – организационна структура и управление на риска; финансово управление
 • Задълбочен маркетингов анализ