Obsah

Hlavné prvky

Digitálna edukačná hra
na internete

Responzívna webová aplikácia, ktorá uplatňuje princípy gamifikácie vo vzdelávaní a je ľahko dostupná cez internet cez bežné prehliadače.

Online a offline
aktivity

Systém navrhnutý ako efektívna kombinácia online a offline aktivít v triedach s možnosťou hrať v čisto online (dištančnom) režime vzdelávania.

6 tematických
modulov

Šesť tematických modulov pokrýva najdôležitejšie znalosti a zručnosti v oblasti sociálneho podnikania. Moduly sú rozdelené na teoretické časti, kvízy a otvorené úlohy a mnoho ďalších aktivít.

Návody pre učiteľov

Príručka pre učiteľov obsahuje podrobné pokyny, ako vykonávať offline aktivity, ako aj odporúčania pre jednoduchú prácu s online edukačnou hrou.

Video tutoriály

Najdôležitejšie časti príručky pre učiteľov sú zachytené v ľahko zrozumiteľných video tutoriáloch vo všetkých podporovaných jazykoch na podporu učiteľov pri používaní InnoSchool.

Podpora

Národné centrá podpory sú pripravené pomôcť s implementáciou InnoSchool do vašich študijných programov a do každodennej prevádzky.

Obsah

Edukačná hra je rozdelená do 6 samostatných modulov. Každý z modulov pozostáva z teoretickej časti, po ktorej nasleduje kvíz a otvorené úlohy. Toto rozdelenie je optimálne na udržanie motivácie študentov a plynulého priebehu hry.

Modul 1

 • Všeobecný prehľad o sociálnom podnikaní
 • Definícia pojmov charita, dobrovoľníctvo, inovácie, podnikanie atď.
 • Rozdiel medzi sociálnymi podnikateľmi a podnikateľmi
 • Pochopenie sociálnych potrieb (6 rôznych scenárov)

Modul 2

 • Kľúčové oblasti sociálneho podnikania
 • Zoznam charakteristík úspešných sociálnych podnikateľov
 • Identifikácia sektorov a spoločností, v ktorých sa angažujú sociálni podnikatelia
 • Zdieľanie skúseností v tímovej diskusii

Modul 3

 • Hľadanie riešení sociálnych potrieb a výziev vo svojom okolí
 • SWOT analýza
 • Aplikácia zručností sociálneho podnikania a kritického myslenia
 • Prezentácia ich nápadu na sociálne podnikanie
 • Spätná väzba

Modul 4

 • Metóda sociálny Business Model Canvas
 • Marketingový a manažérsky mix – segmenty, kanály a pod.
 • Komplexné úlohy súvisiace s marketingovou stratégiou pre sociálne podniky
 • Začiatok tvorby obchodného modelu

Modul 5

 • Pochopenie cieľových skupín
 • Rozvoj sociálneho Business Model Canvas – kľúčové aktivity, zdroje, partneri a zainteresované strany
 • Definovanie finančných cieľov – náklady, výnosy, zisk a pod.
 • Analýza vytvoreného zisku

Modul 6 – iba v rozšírenej verzii hry

 • Vypracovanie plánu sociálneho podnikania – štruktúra členenia organizácie a riadenie rizík; Finančný manažment
 • Hlboká analýza marketingového mixu